Laden... Even geduld.

Algemene Voorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden website cokelaere bouwteam

ALGEMEEN

De hierin opgenomen voorwaarden en bepalingen regelen het gebruik van de website van Cokelaere Bouwteam, met de domeinnaam www.cokelaerebouwteam.be.

Deze website is ontwikkeld en wordt beheerd door Cokelaere Bouwteam.
Door de toegang tot en het gebruik van de Website, aanvaardt de bezoeker zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden en verbindt deze zich er toe deze gebruiksvoorwaarden na te leven.

Door het gebruik van deze Website wordt er geen enkele juridisch samenwerkingsverband gecreëerd.

Voor zover één bepaling van de hierin opgenomen gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasbaarheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden.

Cokelaere Bouwteam behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen waarbij de gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden voorafgaandelijk aan ieder nieuw gebruik na te lezen.

AANSPRAKELIJKHEID

Deze Website is bestemd om algemene en indicatieve informatie te verstrekken over de activiteiten en producten van Cokelaere Bouwteam en haar commerciële entiteiten. Geenzins maakt de informatie een juridisch of fiscaal advies uit. Elk gebruik dat u derhalve maakt van de informatie is volledig op eigen risico.

Cokelaere Bouwteam tracht het nodige te doen voor het opnemen van actuele, correcte en nauwkeurige informatie op haar website. Desondanks kunnen er zich mogelijks onjuistheden bevinden in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de gebruiker onjuistheden zou opmerken, kan hiertoe contact worden opgenomen met de webbeheerder (kingsley.nesen@keysoft-solutions.be).

Cokelaere Bouwteam kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens op de website of in mailings, zelfs indien deze zou voortvloeien uit zware fout of herhaaldelijke fout veroorzaakt door de Website, door virussen, computermisdrijven, hacking en dit zelfs indien Cokelaere Bouwteam gewaarschuwd werd voor deze schade. Cokelaere Bouwteam is niet verantwoordelijk ten aanzien van bestaande klanten, gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte schade, winstderving werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, schrijven en interpreteren van informatie op haar website. Cokelaere Bouwteam kan ook niet worden aansprakelijk gesteld bij het uitvallen of eventuele disfuncties van het contactsysteem.

Cokelaere Bouwteam is in het bijzonder niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via haar Website.

INTELLECTUELE RECHTEN

De Website en de inhoud ervan, met inbegrip van de teksten, de structuur, de lay-out, de grafische bestanddelen, de presentatie, de product- of bedrijfsnamen, de logo’s, de software alsook het geheel van eventuele andere elementen bevat in deze Website, worden beschermd door de intellectuele rechten van Cokelaere Bouwteam, haar eventuele leveranciers of partners. Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten.

Andere product- of bedrijfsnamen vermeld op deze Website, kunnen merken zijn van hun respectieve eigenaars.

De gebruiker mag geen informatie, software, product of dienst verkregen op deze sites wijzigen, kopiëren, verdelen, doorgeven, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, noch werken creëren die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van de rechthebbende of Cokelaere Bouwteam.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de Website zullen exclusief onderworpen zijn aan het Belgisch recht waarbij de rechtbanken van het arrondissement Gent, afdeling Kortrijk uitsluitend bevoegd zijn. Cokelaere Bouwteam kan enkel voor deze rechtbanken worden gedagvaard.

Cokelaere Bouwteam behoudt zich evenwel het recht voor elke gebruiker ten alle tijde eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot zijn Website geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, meer bepaald in geval van een duidelijke schending van de onderhavige voorwaarden door de gebruiker.

Over Ons

Cokelaere Bouwteam is een algemene bouwonderneming met meer dan 15 jaar ervaring in de bouwsector. Wij richten ons vooral op nieuwbouw- en renovatiewerken, zowel kleine als grote projecten.

Meest Gebruikte Tags